SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER.

Gældende fra august 1995.

Hvor intet andet er aftalt, gælder følgende leveringsbetingelser:

Sælgeransvar:
Brugte maskiner eller andre brugte effekter sælger, som de er og forefindes uden garanti, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt skrifteligt. For nye varer påtager vi os ikke andet eller videregående ansvar end det, som sælgers leverandør (importør/fabrikant) har påtaget sig, og forhandlerens forpligtelser og ansvar m.h.t. de leverede varer, er underkastet samme begrænsninger som leverandørens.

Priser:
De angivne priser er nettopriser på datoen for aftalens indgåelse, d. v. s. excl. moms og ab lager Brande.

Sælger forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der inden leveringen sker ændringer materiale, priser, lønudgifter, valutakurser, toldsatser og lignende.

Forsendelse:
Enhver forsendelse sker på købers regning og risiko. Dette gælder også ved fragtfri levering til købers adresse, banestation eller andet aftalt sted. Såfremt køber ønsker transportforsikring, må dette særskilt bemærkes.

Levering:Opgivne leveringstider er skønsmæssige og overholdes såvidt det er sælger muligt, men sælger påtager sig intet ansvar som følge af en eventuel forsinket levering. For lagervarer er mellemsalg forbeholdt.

Betaling:Netto kontant før afh./lev., hvis ikke anden aftale foreligger. Ved forsinket betaling beregnes renter med 1,5% p.a. Min. Kr. 75,- pr. måned.

Ejendomsret:
Med mindre afdragsbetaling er aftalt, forbliver ejendomsretten hos sælger, indtil hele købesummen er erlagt.

Force Majeure:
Med hensyn til forsinkelser og mangler tages ethvert forbehold for force majeure. Til force majeure regnes bl.a. strejke, lock-out, krig, undtagelsestilstand, brand, eksplosion, transportvanskeligheder, kassation af større arbejder og omstændigheder i øvrigt, som sælgeren ikke er herre over.

Returvarer:
Kun kurante varer modtages retur og kun efter forudgående aftale.

Brochurer m.v.:
De i sælgers kataloger og tegninger angivne mål og tekniske specifikationer er omtrentlige og kun vejledende, og sælger forbeholder sig derfor ret til ændringer uden forudgående varsel.

Mangler:
Hvis ikke producenten har afgivet videregående garanti er sælgers ansvar for mangler begrænset til afhjælpning eller omlevering af den mangelfulde vare eller efter sælgers valg erstatning af varens faktureringspris. Ansvaret omfatter således ikke ansvars- og driftstab, avancetab og andet direkte tab.

Omkostninger eventuel montage, forsendelse og reinstallering i forbindelse med evt. afhjælpning eller omlevering påhviler køber.

Reparation, ombytning:
For dele, som sendes til os for reparation, sammenbygning tilpasning eller anden forarbejdning sker  forsendelse til og fra os for kundens regning og risiko. For sådanne dele er endvidere delenes ophold  hos os – herunder henliggen og intern transport – for kundens risiko., således at vi ikke påtager os noget  ansvar for skader, der måtte opstå under opholdet, heller ikke for skader forvoldt af ansatte hos os.

Hvis efter vores skøn delene under ovennævnte punkt er uegnede til reparation eller rekonditionering  scrappes de under omkostninger for kunde, idet vi anser vore undersøgelsesomkostninger dækket  af scrapværdien. 

Ønsker kunden sådanne uegnede dele returneret i stedet for, må dette på forhånd meddeles os skriftligt.  

Returneringen vil da finde sted for kundens regning og risiko, og vore udgifter til undersøgelse af delene vil  blive debiteret kunden.

Produkt-Ansvarsskader:
Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Sælgeren er ikke ansvarlig for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem sælgeren og køberen afgøres dog altid ved voldgift.

Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Reklamationer:
Reklamationer skal ske skriftligt inden 14 dage efter varens modtagelse. Køber må derfor efterse og afprøve varen, når denne modtages. En eventuel reklamation berettiger ikke til annullering af ordren eller til at tilbageholde betalinger.

Vi hjælper også med...

Køb & salg af entreprenørmaskiner samt materiel.

Vi har et stort sortiment af entreprenørmaskiner samt udstyr & er behjælpelige med forsendelser over hele verdenen.

Udlejning, service & reparation af entreprenørmaskiner.

Udlejning af udstyr og maskiner.

Ophug af entreprenørmaskiner.

Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.

Nye & brugte reservedele til entreprenørmaskiner.

Stort 125.000 m2 lager med nye og brugte reservedele.